Všeobecné obchodní podmínky

Mgr. Miroslava Vokounová Krepčíková

1.    1. OBECNÁ   USTANOVENÍ

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "podmínky") platí pro prodej produktů a služeb prodávajícího (dále jen „předmět koupě“), kterým je Mgr. Miroslava Vokounová Krepčíková, se sídlem v Poděbradech, Čechova 1430, PSČ 290 01, IČ: 04452950, zapsaná do živnostenského rejstříku u Městského úřadu Poděbrady (dále jen “prodávající”), s kontaktním telefonním číslem 737607448 a e-mailem krepcikovam@seznam.cz, [A1] včetně obchodů uzavřených s kupujícím prostřednictvím prostředků komunikace na dálku skrze portály https://vokounova-krepcikova.cz a https://silazenskeenergie.cz (dále jen „Weby“).

1.2. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (kupující dále označován také jako „zákazník“).

1.3. Ustanovení podmínek jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a prodávajícím.

1.4. Je-li smluvní stranou spotřebitel (jiná osoba, než podnikatel činící objednávku v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se vztahy neupravené podmínkami ustanoveními občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb.) o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem a zákonem o ochraně spotřebitele (zákona č. 634/1992 Sb.).

1.5. Tyto podmínky jsou veřejně přístupné na Webech.

1.6. Předmětem koupě může být zejména nákup a prodej internetových vzdělávacích online i offline programů  uveřejněných na Webech, včetně poskytování osobních poradenství.

1.7. Kupující bere na vědomí, že pro zajištění plného účinku produktu je nutné, aby při sledování videí u všech online programů dodržoval závazné pokyny pro poslech (dále jen „Pokyny”) uvedené níže v rámci tohoto odst. 1.7 podmínek.

1.7.1. Produkt je potřeba poslouchat pozorně, uvedené techniky poctivě a naplno vyzkoušet a nechat je působit minimálně 3 dny. Doporučujeme využívat techniky programů prodejce pouze, pokud se na to zákazník cítí dostatečně silně psychicky i fyzicky. 

1.7.2. Prodávající nenese žádnou zodpovědnost za případná zranění, úrazy či jakákoli jiná fyzická či psychická poškození a újmy zákazníka, které by mohly vzniknout nesprávným používáním cvičení uvedených v programech. Zákazník si sám musí zajistit vhodné podmínky k cvičení a ujistit se, že cvičení je prováděno bezpečným způsobem. Prodávající doporučuje před každou fyzickou aktivitou navštívit praktického lékaře, který je seznámen s individuálním zdravotním stavem zákazníka a průběh cvičení konzultovat.  

1.7.3. Online programy prodávající jsou určeny psychicky zdravým jedincům a nenahrazují lékařskou péči. Je nutné přesně dodržovat pokyny uvedené ve videích jednotlivých programů a řídit se pokyny vlastního praktického lékaře.

1.7.4. Prodávající si vyhrazuje právo odstraňovat z Webů všechny nevhodné, urážlivé nebo napadající komentáře dle svého uvážení bez předchozího upozornění.

SEMINÁŘE:

1.7.5. Podmínky se vztahují na všechny semináře pořádané prodávající.

1.7.6. Vaše rezervace se stává platnou po odeslání emailové přihlášky[A2]  a zaplacení zálohy [A3] nebo plného kurzovného. V případě, že zvolíte variantu zálohy, doplatek probíhá na místě v hotovosti před začátkem akce.

1.7.7. Po odeslání přihlášky obdržíte potvrzující e-mail. Obdržením tohoto e-mailu a tím i potvrzení vzniká smluvní vztah.

1.7.8. Účastníci seminářů se účastní plně na svou zodpovědnost. Organizátoři nenesou zodpovědnost za fyzické či psychické újmy a materiální škody (např. ztráty hmotných věcí či cenností), ke kterým může v průběhu dojít.

1.7.9. Účastníci seminářů jsou povinni informovat lektory o jakýchkoli vlastních fyzických či psychických indispozicích, které by mohly vést ke vzniku zdravotních komplikací v průběhu či následkem seminářů, např. o hrozbě epileptického záchvatu, anamnéze úzkostlivých vztahů apod. V případě probíhající epidemie nebo pandemie účastníci offline seminářů s fyzickou přítomností osob doloží také veškeré další dokumenty, prohlášení nebo zdravotní testy, které budou v místě a čase semináře požadovány v souladu s aplikovatelnými právními předpisy, a to v rozsahu, který bude nezbytný pro účast na semináři a ochranu zdraví dalších účastníků seminářů.

1.7.10. V případě, že lektor během semináře či před ním zjistí, že účast na semináři by mohla účastníkovi způsobit zdravotní komplikace, má lektor právo účastníkovi v zájmu ochrany jeho zdraví zakázat či omezit účast na semináři. V těchto případech má účastník nárok na úpravu kurzovného, resp. na jeho poměrnou náhradu s ohledem na ustanovení 1.7.12 níže.  

1.7.11. Program seminářů je orientační a organizátor si vyhrazuje právo na jeho změnu. O případných změnách Vás ihned informujeme.

1.7.12. Storno podmínky: Při zrušení účasti déle než 30 dnů před zahájením semináře, účtujeme administrativní poplatek ve výši 200 Kč a platba bude vrácena zpět na Váš účet. Při zrušení účasti méně než 30 dnů předem účtujeme poplatek ve výši rezervační zálohy. Při zrušení účasti méně než 7 dní před začátkem semináře je celá Vaše platba nevratná. Můžete však za sebe určit náhradníka.

1.7.13. Vyšší moc: V případě zásahu vyšší moci (tedy nepředvídatelných okolností, které jsou mimo kontrolu organizátora seminářů jako je pandemie, a to včetně nemoci způsobené virem Sars-CoV-19, jakékoliv jiné pandemie, války, přírodní katastrofy apod.) (dále jen „Vyšší moc“) je organizátor seminářů oprávněn provést offline či fyzicky probíhající seminář nebo jeho část v on-line formě nebo jej nebo jeho část přesunout na jiný termín (obdobné platí v případě on-line seminářů v případě indispozice lektora z důvodů Vyšší moci). V případě, že se žádný z alternativních termínů nebude účastníku semináře hodit, obdrží účastník semináře voucher v plné hodnotě semináře na nákup jiných seminářů, služeb nebo produktů prodávající (dle vlastní volby).

 

1.    2. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Označení produktu, popis jeho hlavních vlastností a cena, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH[A4] , jsou uvedeny na Webech. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou zákonnou sazbou DPH. Cena je dále vždy uvedena i na objednávkovém formuláři. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na Webech. Prodávající si však vyhrazuje právo odmítnout již zadanou objednávku z důvodu nedostatku skladových zásob.[A5] 

2.2 Prodejní formulář obsahuje vždy informace o zákazníkovi, objednávaném produktu, zboží nebo službě, ceně včetně uvedení daní a poplatků, způsobu úhrady kupní ceny, údaji o požadovaném způsobu doručení, údaji o trvání předmětu koupě v případě opakovaných nebo prodlužovaných služeb [A6] a informace o nákladech spojených s dodáním předmětu koupě. Při poskytování digitálního obsahu náklady na dodání účtovány nejsou[A7] .

2.3 Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a zákazník má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit veškeré zde uvedené údaje a data. Po jejich odeslání považuje prodávající údaje uvedené v objednávce za správné a prodávající nemá povinnost jejich pravost jakkoli ověřovat. 

2.4. Objednávku podá zákazník kliknutím na tlačítko „Odeslat“. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v prodejním formuláři. Prodávající vylučuje přijetí nabídky, která by ze strany zákazníka obsahovala dodatek nebo odchylku.[A8] 

2.5. Smluvní vztah mezi prodávajícím a zákazníkem vzniká potvrzením objednávky (nikoliv odesláním objednávky). Od tohoto momentu vznikají mezi ním a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito podmínkami.

2.6. Zákazník souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy. Za jejich využití nejsou účtovány zákazníkovi žádné další poplatky.[A9] 

2.7. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Smlouva, resp. příslušný daňový doklad, budou uloženy v elektronickém interním archivu prodávajícího po dobu 5 let od jejího uzavření za účelem jejího úspěšného splnění a nejsou přístupné třetím nezúčastněným stranám.

2.8. Prodávající je povinen poskytnout či dodat předmět koupě, který si zákazník objednal a zákazník se zavazuje předmět koupě převzít a zaplatit prodávajícímu sjednanou kupní cenu. Povinnosti dodat předmět koupě je prodávající zbaven v případě vyprodání zásob, o čemž bude zákazník informován.

2.9. Vlastnické právo k předmětu koupě, jehož povaha připouští jeho přechod vlastnického práva k němu, přechází na zákazníka až po zaplacení kupní ceny a jeho převzetí. [A10] Ve stejnou dobu na zákazníka přechází i riziko vzniku škody na předmětu koupě.

1.    3. CENA, ZPŮSOB ÚHRADY[A11] 

3.1. Cena produktů, zboží a služeb včetně všech poplatků a informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH, je uvedena na Webech. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH podle aplikovatelných právních předpisů. Cena je vždy uvedena na prodejním formuláři.[A12] [A13] [A14] 

3.2. Jsou-li předmětem koupě knihy a další zboží, je zákazník společně s cenou povinen zaplatit i náklady spojené s balením a dodáním. Cena za balení a dodání je vždy uvedena na prodejním formuláři, je-li prodávajícím účtována.

3.3. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy zákazníkovi daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení produktu, zboží či služby. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

ZPŮSOB ÚHRADY

3.4. Cenu produktu/zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží hradí zákazník bezhotovostním způsobem, a to bankovním převodem na základě faktury na účet uvedený v prodejním formuláři.

3.5. Platba je jednorázová, pokud není uvedeno jinak. Možnost splátek lze zvolit pomocí objednávkového formuláře, pokud ji obsahuje.

3.6. V případě, že [A15] si zákazník objedná službu, jejíž povahou je opakované plnění nebo je poskytována na dobu neurčitou, je v rámci procesu uzavírání smlouvy uvedena částka včetně nákladů a dalších poplatků, která bude zákazníkovi účtována, a období, kdy bude tato částka zákazníkovi účtována.[A16] [A17] 

3.7 Zákazník je povinen uhradit cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby dle potvrzení objednávky. V opačném případě prodávající neodpovídá za včasné plnění vzhledem k nemožnosti platbu řádně identifikovat.

3.8. Kupní cena je splatná do 14 dnů od uzavření smlouvy (od data vystavení faktury), není-li uvedeno jinak, závazek zákazníka uhradit cenu za předmět koupě je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 

4. DODACÍ PODMÍNKY[A18] 

4.1. U online vzdělávacích produktů se dodáním rozumí zaslání přístupových údajů nebo přístupové URL adresy ze strany prodávajícího na emailovou adresu zákazníka uvedenou v prodejním formuláři.

4.2. Přístupové údaje nebo URL adresu poskytne prodávající zákazníkovi až po zaplacení celé kupní ceny včetně případných poplatků, a to nejpozději do tří dnů, není-li uvedeno jinak.

4.3. Uživatel souhlasí s poskytnutím potvrzení o uzavření smlouvy a potvrzení o souhlasu se započetím plnění před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy v elektronické podobě.

4.4. V případě, kdy zákazník zakupuje dodání digitálního obsahu, který není dodáván na hmotném nosiči, výslovně žádá o započetí poskytování tohoto digitálního obsahu ihned po uzavření kupní smlouvy ve lhůtě pro odstoupení od této smlouvy. Zákazník bere na vědomí, že takovém případě nebude mít ve vztahu k tomuto digitálnímu obsahu právo na odstoupení od smlouvy. Technické a programové vybavení, které je nutné pro užití digitálního obsahu, je uvedeno u konkrétního digitálního obsahu na Webech.

4.5 V případě, kdy zákazník zakupuje prostřednictvím Webů službu, výslovně žádá o započetí poskytování této služby ihned po uzavření smlouvy ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy. Zákazník bere na vědomí, že v takovém případě nebude mít ve vztahu k těmto službám právo na odstoupení od smlouvy, pokud již služba byla v plném rozsahu poskytnuta, resp. v případě jejího poskytnutí v částečném rozsahu nemá právo na vrácení poměrné části sjednané ceny za službu poskytnutou do okamžiku odstoupení od smlouvy.[A19] 

4.6. V případě knih a jiného zboží prodávající dodává a doručuje objednaný předmět koupě dle velikosti a váhy obchodním balíkem České pošty dle aktuálního sazebníku, v co nejkratším termínu, obvykle do 2-10 pracovních dnů od obdržení platby. Místo dodání je stanoveno na základě prodejního formuláře. Za splnění dodávky se považuje předání předmětu koupě držiteli poštovní licence k doručení na adresu uvedenou v prodejním formuláři[A20] [A21] .

4.7. Zákazník se zavazuje předmět koupě při dodání bez zbytečného odkladu převzít. Pokud by tak neučinil, bude povinen hradit veškeré náklady prodávajícího související s odesláním předmětu koupě, uskladněním zboží a jeho zasláním zpět, a to včetně poštovného, balného, manipulačních poplatků a snížení hodnoty předmětu koupě.

 

5. ZABEZPEČENÍ A OCHRANA PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

5.1. Přístupové údaje k online produktům či na příslušnou URL adresu jsou určeny pouze pro osobní potřebu zákazníka. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu k online produktu či k poskytnuté URL adrese. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského jména a hesla třetí osobou.

5.2. Produkty, které prodávající prostřednictvím Webů prodává (především online vzdělávací programy a knihy) včetně jejich náplně, podléhají právní ochraně dle práva duševního vlastnictví včetně autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu autora je zakázáno. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít může být zákazníkovi poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Zákazník odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.[A22] 

6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, REKLAMAČNÍ ŘÁD

6.1. Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele

Je-li kupující spotřebitelem, má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 a 2 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od a) uzavření smlouvy v případě poskytnutí digitálního obsahu nebo poskytnutí služeb anebo b) převzetí předmětu koupě, a to i bez udání důvodu a bez jakékoliv sankce. Může tak učinit jakýmkoliv jednoznačným prohlášením vůči prodávajícímu, zejm. však za využití níže uvedeného formuláře[A23] . Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

6.2. Od smlouvy nelze odstoupit, jestliže:

a) byly předmětem koupě služby, které prodávající před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy již v plném rozsahu poskytl;

b) je předmětem koupě digitální obsah ve smyslu odst. 4.4. podmínek s výjimkou situace popsané v čl. 8; a

c) je předmětem koupě audiovizuální nahrávka nebo počítačový program, které byly v zapečetěném obalu, který zákazník porušil.[A24] 

6.3. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, dodržujte pokyny uvedené níže v Reklamačním řádu.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

·        Nejpozději 14. den po převzetí/dodání předmětu koupě, resp. v případě, kdy předmětem smlouvy není koupě zboží, nejpozději 14. den po uzavření smlouvy, musí být prodávajícímu odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy.

·        Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy je následující (vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

1.   Oznámení o odstoupení od smlouvy 

2.   Adresát (zde spotřebitel vloží jméno a příjmení, adresu a e-mailovou adresu):

3.   Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)

4.   Datum objednání (*)/datum obdržení (*)

5.   Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů 

6.   Adresa spotřebitele/spotřebitelů

7.   Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě) 

8.   Datum(*)

Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

·        Odešlete formulář prosím emailem na krepcikovam@seznam.cz spolu s uvedením čísla objednávky, jména a data nákupu.

·        Odstoupení je možno provést elektronickou formou na emailu: krepcikovam@seznam.cz, vždy s prohlášením, že zákazník odstupuje od smlouvy a s přiložením kopie faktury – daňového dokladu. Zákazníkovi bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy.

·        V případě odstoupení zákazníka od smlouvy na online vzdělávací produkt, pokud je takové odstoupení prodávajícím umožněno, je prodávající oprávněn neprodleně po doručení odstoupení zákazníkovi deaktivovat a znemožnit přístup do členské sekce programu.

·        Pokud zákazník odstoupí od smlouvy, vrátí mu prodávající peněžní přijaté prostředky (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku zákazníkem zvoleného způsobu dodání předmětu koupě jiného než nejlevnějšího) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy zákazníkem, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od zákazníka přijal, pokud zákazník neurčí jinak.

·        V případě odstoupení od smlouvy nese zákazník náklady spojené s navrácením předmětu koupě, jakož i náhradu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží, tj. k vyzkoušení zboží.

·        V případě, že zákazník odstupuje od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb, uhradí mu prodávající pouze část sjednané ceny za tyto služby, které ještě nebyly poskytnuty do okamžiku odstoupení od smlouvy.

·        V případě odstoupení zákazníka od smlouvy není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky zákazníkovi dříve, než mu zákazník zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

6.4. Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu, pokud zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje především:

·        prodlení zákazníka s úhradou kupní ceny nebo dílčí úhrady (splátky) více jak 10 dnů po době splatnosti;

·        porušení povinností na ochranu práv duševního vlastnictví (čl. 5 podmínek) ze strany zákazníka.

7. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMACE

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, tj. práv z vadného plnění, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).[A25] 

7.2. Prodávající odpovídá zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. V případě, že věc při převzetí není ve shodě s kupní smlouvou, má zákazník právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu předmět koupě uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě.

7.3.Vadné plnění uplatňuje zákazník bez zbytečného odkladu u prodávajícího, nejpozději však do dvou let od převzetí zboží. Při převzetí předmětu koupě zasílaného jako obchodní balík České pošty je zákazník povinen zkontrolovat nepoškozenost obalu a zásilky, a pokud balík převezme, je povinen zkontrolovat, že obsah balíku je po přepravě v pořádku, a to bez zbytečného odkladu po převzetí zásilky. Zákazník bere na vědomí, že pozdější kontrolou obsahu zásilky, pokud by došlo k poškození předmětu koupě při přepravě, může být způsobena škoda prodávajícímu spočívající v případné nemožnosti uplatnění nároků z přepravní smlouvy. Zákazník poskytne při reklamaci přepravy prodávajícímu nezbytnou součinnost.

7.4. Pro reklamaci nás prosím kontaktujte emailem na adrese krepcikovam@seznam.cz. Součástí reklamace by mělo být přiložení dokladu o koupi a popis závady. O způsobu vyřízení reklamace budete informováni emailem. Při reklamaci je zákazník povinen postupovat podle reklamačního řádu Prodávajícího uvedeného v čl. 6 těchto podmínek.

7.5. Zákazník může požadovat bezplatné odstranění vady, přiměřenou slevu z ceny a není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad. Není-li oprava nebo výměna možná, na základě odstoupení od smlouvy může zákazník požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

7.6. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.

7.7. Prodávající není povinen nároku zákazníka vyhovět, pokud prokáže, že tento před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. Rovněž prodávající neodpovídá za závady, které mohou vzniknout zákazníku díky pomalému internetovému připojení kupujícího, neaktualizovanému internetovému prohlížeči či nenainstalovanému  softwaru nutného pro spuštění webináře či online produktu.

8. GARANCE VRÁCENÍ PENĚZ U PROGRAMŮ, VIDEÍ A ČLENSKÝCH SEKCÍ

 

8.1. Prodávající umožňuje zákazníkovi odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od jejího uzavření, pokud byly předmětem koupě digitální obsah a/nebo online/off-line programy, videa a/nebo přístup do členských sekcí, a to v případě, že zákazník s produktem nebude spokojený či zjistí, že pro něj není produkt vhodný.

8.2. Odstoupení od smlouvy v případě nespokojenosti zašle zákazník elektronickou formou na krepcikovam@seznam.cz s prohlášením, že od smlouvy odstupuje z důvodu nespokojenosti, a s přiložením kopie faktury/daňového dokladu a data nákupu. Pro odstoupení může zákazník využít vzorový formulář prodávajícího.

8.3. Peníze budou zákazníkovi vráceny stejným způsobem, jakým byly od něj obdrženy, a to do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy a zaslaného potvrzení o přijetí opravného daňového dokladu na naší emailovou adresu krepcikovam@seznam.cz. Po obdržení žádosti dojde automaticky k deaktivaci zákazníkova přístupu k produktu.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A DIGITÁLNÍ IDENTIFIKÁTORY

9.1. Prodávající plně respektuje důvěrný charakter Vašich osobních údajů, které vyplňujete do objednávky a poskytujete prodávajícímu.

Podrobné informace o tom, jak prodávající zpracovává a chrání osobní údaje či jak pracuje s digitálními identifikátory včetně cookies, najdete u Informací o ochraně osobních údajů, dostupných na adrese http://vokounova-krepcikova.cz/ochrana-osobnich-udaju/.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Údaje o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru:

·        Mimosoudní řešení sporů zejm. prostřednictvím mediace či arbitráže (rozhodčího řízení); řešení sporů uvedeným způsobem je založeno na dobrovolné účasti obou stran, objektivitě a nestrannosti řízení.

·        Dozorovým a kontrolním orgánem státní správy je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce kontroluje a dozoruje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost na vnitřním trhu, poskytující spotřebitelský úvěr nebo provozující tržiště (tržnice), pokud podle zvláštních právních předpisů nevykonává tento dozor jiný správní úřad (bližší informace jsou uvedeny v zákoně č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci).

·        Pokud mezi námi jako prodávajícím a zákazníkem-spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10.2 Prodávající má k prodeji příslušná živnostenská oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

10.3 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

10.4 Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

·        10.5 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

·        10.6 Je-li některé ustanovení podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení.

10.7 Účinnost

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. 2. 2022[A26] . Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek https://vokounova-krepcikova.cz, popřípadě dalšími informačními kanály, zpravidla však emailem. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto podmínek. Každá nová verze podmínek je dostupná na webových stránkách https://vokounova-krepcikova.cz a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí podmínek.