Možnosti řešení negativních vlivů na pracovní výkonnost

Během života se lze setkat s mnoha různými událostmi nebo faktory, které jsou vnímány jako negativní. Ty mohou působit motivačně a to tak, aby se zvýšil výkon a napjaly veškeré síly pro určitou činnost nebo aktivitu. Nebo naopak demotivačně, kdy se snižuje vlastní výkon i touha cokoliv měnit, dochází ke stagnaci a uzavření do sebe. Tyto negativní faktory vždy nějak ovlivňují chování a prožívání člověka, působí na něj.

Negativní vlivy

Negativní vliv je takové působení, které snižuje pracovní výkon, zvyšuje chybovost, tudíž vzniká i určité poškození výrobku, kvality služeb, klienta. Zcela mění motivaci, někdy se dá říci, že ji až ničí.

Negativní vliv může být ze strany zaměstnance, jeho osobnostních rysů jako např. liknavost, nezájem, agresivita, nekomunikativnost, nespolehlivost, nesamostatnost, apod., rovněž jeho osobní problémy.

Záporný vztah k dalšímu vzdělávání zaměstnanců je také na překážku k větší výkonnosti, ale také i kvalitě práce, protože možnost naučit se více a kvalitně pracovat, využívat nové postupy je vždy přínosem pro organizaci. Výkon ovlivňuje i zaměstnání a jeho podmínky. Jde o nevhodný přístup ze strany zaměstnavatele, který nedostatečně poučil zaměstnance o bezpečnosti a náplni práce, neseznámil s chodem organizace, cílem, strategiemi, spolupracovníky, vnitřním řádem, aj.

Přístup ze strany přímého nadřízeného, který není otevřený názorům jiných, neřeší konflikty vzniklé na pracovišti, styl vedení je spíše autoritativní bez ohledu na potřeby podřízených, nedává zpětnou vazbu, pouze kritizuje a trestá za sebemenší pochybení, podle své nálady, což vede ke strachu pracovníků. Rozhodování v hodnocení podle oblíbenosti nebo popularity je také velice nevhodné. Mnohdy chybí dostatečné zabezpečení pro výkon práce, ochranné pomůcky, dostatek oddychového času – častá práce přesčas, apod. Nebo naopak časté kontaktování na osobní telefon, neustálé dotazování i během dne, kdy je pracovník doma a má čas na odpočinek. Dalším negativním vlivem jsou i konflikty na pracovišti, ať už mezi kolegy nebo s nadřízeným.

Mobbing je cílevědomé, systematické psychické týrání osoby, která je spolupracovníkem. Jde o pomluvy, naschvály, nepředávání informací, apod. Často pak dochází k úplné demotivaci, ale i psychickému zhroucení. Útočník může působit na oběť přímo, ale i prostřednictvím jiných kolegů. Jistým způsobem lze jeho chování přirovnat k šikaně. Toto jednání se stupňuje a rozšiřuje do té doby, dokud oběť neopustí pracoviště. Obětí se často stávají lidé, kteří jsou něčím odlišní nebo jsou v zaměstnání noví a ještě neví, jaká pravidla zde jsou. KALLWASS, A.: Syndrom vyhoření v práci a osobním životě. Praha: Portál, 2007. 1.vyd. ISBN 978-80-7367-299-7

Bossing je jedním ze způsobů agresivního chování vůči druhé osobě. Jde o jednání nadřízeného vůči podřízenému, kdy zneužívá pozici moci. Kritizuje jeho výkon, zadává nadměrné množství úkolů způsobující práci přesčas, svým chováním snižuje jeho sebevědomí, nadměrně jej kontroluje, pozoruje, ale i trestá za sebemenší chybu nebo je dokonce vyhledává i tam, kde nejsou. Nepodává dostatečné informace k daným zadaným úkolům. Většinou k tomuto jednání dochází i před spolupracovníky tak, aby byla oběť považována za neschopnou. Může docházet i ke slovnímu napadání, pomluvám a ohrožování. Extrémním způsobem tohoto jednání je sexuální obtěžování. Důsledkem tohoto chování je strach z kontaktu s nadřízeným, nevyjadřování se na poradách či při rozhovorech, stažení do pozadí. Rovněž má také vliv na osobnost člověka, jeho fyzický a psychický stav, chování a vztahy v rodině.

V současné době je velmi častý telefonický kontakt, který bývá mnohdy neosobní. Vlastníme soukromý mobil a leckdy i služební, mnoho lidí ani jeden z nich po celý den nevypne, dokonce bez něj nikam neodchází. Člověk je tak k dispozici po celý den a v podstatě to omezuje jeho čas stanovený jen pro vlastní osobu. Otázkou je zneužívání telefonu nadřízenými, stává se totiž, že v některých zaměstnáních jsou schopni často kontaktovat pracovníka i po uplynutí pracovní doby a zadávat mu různé úkoly navíc nebo kontrolovat ho či jinak omezovat. Jsou zde vidět jisté prvky mobbingu.

Některé typy útoku:

Útok prostřednictvím organizačně-administrativních postupů: Zadávání nevhodných, kvalifikaci neodpovídajících úkolů, hledání chyb, kterým se při práci člověk nevyhne, a jejich tvrdé postihování. Sankce jsou vyšší, než odpovídá zvykům na pracovišti.

Sociální izolace – „nikdo z nás se s tebou nebaví“: spolupracovníci zmlknou, vstoupíte-li do místnosti.

Útok na soukromí: narážky, zesměšňování všech faktických či smyšlených handicapů.

Fyzický útok: fyzické napadání, sexuální šikana

Útok proti politickým, náboženským či jiným postojům týrané osoby: ostentativní rasistické, ateistické či naopak teatrálně náboženské (sektářské) postoje zaměřené proti určité osobě.

Křik, nadávky, ponižující přezdívky, hanlivé verše označující danou osobu.

Pomluvy, zcela vymyšlené záležitosti, „drby, fámy“ – z ničeho je zručně upleten bič.NOVÁK, T.: Jak bojovat se stresem. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 2004. ISBN 80-247-0695-4

Důsledkem tohoto jednání může být takový, že se oběť bojí chodit do práce, je rozrušená, neví, co udělat, aby toto skončilo. Cítí se být zoufalá a její sebevědomí se snižuje. Dochází tak k zvýšení počtu chyb, což je zase příležitostí pro agresorův další útok. Mnohdy může dojít až k syndromu vyhoření nebo psychickému zhroucení. Důležité je, aby nadřízený nebo zaměstnavatel odhalil pravou příčinu a co nejdříve celou situaci konstruktivně vyřešil. Mnohdy se totiž jeví oběť jako neschopná, problematická a nevhodná pro pracovní místo. Je třeba těmto situacím předcházet a udělat určitá vhodná preventivní opatření.

CÍTÍTE, ŽE VE VAŠEM ZAMĚSTNÁNÍ NENÍ NĚCO V POŘÁDKU? Necítíte se v bezpečí? Komunikujte o tom s nadřízeným nebo vyšším nadřízeným, kontaktujte občanskou poradnu, kde můžete získat právní poradenství zdarma. Nezapomeňte na své psychické zdraví a vyhledejte pomoc.

DVA NEJČASTĚJŠÍ TYPY NEVHODNÉHO ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ V PRÁCI

Alkohol

Závislost na alkoholu může být rovněž důsledkem stresu, kdy jedinci přijde jako možné řešení. Avšak je tomu naopak a alkohol mu způsobuje různé nevýhody. Závislost se dá stanovit tím, že daný jedinec pije i v případě, že mu to přináší obtíže.

Stádia závislosti:

1. Počáteční – alkohol je požíván pro vylepšení nálady, jeho konzumování je pod kontrolou

2. Varovné – zvyšují se dávky alkoholu, snižuje se tolerance

3. Rozhodné – opětovně narůstá tolerance vůči alkoholu, nemá již kontrolu nad mírou a začíná mít poruchy paměti

4. Konečné – velice nízká tolerance vůči užívání, nedokáže se kontrolovat a alkohol musí pít kdykoliv VÁGNEROVÁ, M.: Psychopatologie pro pomáhající profese. 2.vyd.Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-496-6

Závislost vede k dalším negativním důsledkům v životě, které mají i vliv na pracovní výkon. Protože při zvýšené konzumaci alkoholu se snižuje jeho tolerance, jedinec začíná pít před nástupem do zaměstnání i v práci, o pauzách. Vznikají také opožděné příchody, častá „nemocnost“. Pracovní výkon je ovlivněn problémy s koncentrací a stabilitou, mizí flexibilita, spolehlivost a chuť řešit zadané pracovní úkoly. Dále se zvyšuje úrazovost a neschopnost konstruktivní komunikace. Pro zaměstnavatele se tak stává nevhodným a následkem je výpověď.

Máte pocit, že si každý večer musíte dát skleničku, abyste zvládli zpracovat všechen nastřádaný stres? Jde to i jinak !!! https://vokounova-krepcikova.cz/nabidka-sluzeb/individualni-terapie/

Workoholismus

Dá se vyjádřit jako závislost na pracovním výkonu. Jde o neustálé nutkání k práci, zaměření pouze na ní, zanedbávání ostatních činností. Workoholik má pocit, že je nepostradatelný a bez něj se daný úkol nemůže splnit. Je perfekcionista, musí vše vykonat sám, nechce se spoléhat na ostatní. Bere si na sebe stále více práce. To může vést k častým chybám, vysoké únavě až vyčerpanosti, konfliktům s kolegy. Jedinec trpící touto závislostí se často cítí osamocený a jeho smyslem života je právě práce a úspěchy spojené s jeho výkonem v ní.

Pokud má rodinu, nemívá na její členy čas a nevěnuje se jí tolik, kolik je od něj očekáváno. Proto následně může docházet ke konfliktům a někdy až k rozchodu. Workoholik má pocit viny, že se rodině nestíhá dostatečně věnovat a rád by jí to vynahradil. Je však již v takovém víru závislosti, že jí neodkáže ovládat. Přichází tak o koníčky, sociální kontakty, volný čas a to může vést až k syndromu vyhoření. A to právě také proto, že pracuje mnoho hodin, dobrovolně si bere práci navíc a ještě i domů. Postupem času je v presu, nestíhá, kvalita jeho práce se snižuje, je roztěkaný a nesoustředěný. Může dojít až k fyzickému zhroucení. HARTL, P., HARTLOVÁ, H.: Psychologický slovník. 1.vyd.Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-303-X

Tato závislost se může projevovat různým způsobem. A to např. záchvatovitým pracováním, dále kladením péče o druhé a jejich potřeby na první místo ve svém životě, až přehnané a dlouhodobé věnování se jednomu úkolu nebo nezvládání volné chvíle, kdy má pocit, že nemá nic na práci a vždy zinscenuje nějakou situaci, aby se mohl něčemu věnovat. Nadměrně vše kontroluje, má chronické obavy z neúspěchu, nudy, bývá dlouhodobě vyčerpaný, pronásledován pocity provinění. Postupně ztrácí komunikační schopnosti, vztahy, empatické vnímání, ale i smysl pro humor, uvolnění, apod.

U workoholismu se také projevují abstinenční příznaky jako u každé jiné závislosti. Je to vysoká únava, poruchy spánku, bolesti hlavy a žaludku, problémy s dýcháním, trávením, vysoký tlak, srdeční obtíže. Léčba této závislosti je úměrná tomu, jak dokáže jedinec změnit své návyky, životní styl, uvědomění si svého chování. S touto léčbou by měl pomáhat odborník, vhodná je pro něj i psychoterapie.

Našli jste se v tomto případě? Máte pocit, že již procházíte syndromem vyhoření nebo se Vám nedaří zastavit v koloběhu práce a ztrácíte sami sebe. NEVÁHEJTE MNE KONTAKTOVAT.

Pokud si se stresem nevíte rady, doporučím vám si stáhnout ZDARMA tento e-book nebo se začít věnovat uvolňujícím technikám jako je např. meditace. Jak na to najdete v on-line programu Čistá mysl. Jestli cítíte, že jdou vaše problémy do hloubky a nevíte si s tím sami rady, doporučuji léčení pomocí Theta Healing.

Nyní je tu pro vás i nový online program Jak nevyhořet a začít si život užívat.

V mé poradně se často setkávám s klienty, kteří řeší stejný problém jako vy. Příliš práce, málo volného času, vyčerpání, ztrácí kontakt se známými, ale i s rodinou. Mnohdy se v tom cítí být sami. Neví, jak z toho ven. Právě jste na rozcestí a je na čase se pořádně rozhlédnout, jaké máte možnosti. Zda chcete pokračovat v tzv. „smrádku, ale teplíčku“, který vás sice unavuje, drtí a ničí, ale znáte to tam moc dobře. A nebo vykročte na tu pravou cestu.

Vokounová Krepčíková Miroslava
Mým posláním, je pomáhat lidem v náročných životních situacích. Díky mým dlouholetým zkušenostem v osobním poradenství se již mnoho lidí posunulo dál a oprostilo se od toho, co je tížilo. Učím lidi, jak získat sílu a motivaci, vyřešit své problémy, protože jsem expert a vím, jak na to. Baví mě stále hledat a vytvářet nové možnosti, jak úspěšně najít tu pravou cestu na jejich životním rozcestí. Můj příběh si přečtěte tady :
Komentáře